ชื่อ - นามสกุล :นางธัญญารักษ์ แสงไสย์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่อยู่ :
Telephone :0833397987
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน