ชื่อ - นามสกุล :นางฐิชารัศม์ อินทร์ชั้นศรี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :0892793642
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :