หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 216
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โดยมีนายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๑ เป็นประธานคณะกรรมการ ดร.ชวนะ  ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โซ่พิสัยพิทยาคม นายปราโมทย์  คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา นางพรทิพา  นันตะสุข ศึกษานิเทศก์และนางสิริมา  สอนคำหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๒๑ เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้ช่วยเหลือผู้เรียนจริง ตามขั้นตอนทั้ง ๕ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด-กรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งต่อ ทั้งนี้เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม แก้ไขและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพบรรยากาศ