หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : PLC คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน้ำสวยวิทยา
โดย : admin
อ่าน : 406
เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โดยดำเนินกิจกรรมการ body scan เพื่อเตรียมจิต จากนั้นผู้อำนวยการได้ฟังการสะท้อนผลของนางสาวจิราภา  ธิโสภา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการดูสื่อการสอนเรื่อง fly ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งเป็นการสอนแบบ Active Learning และการนำวิธีการสอนดังกล่าวมาปรับใช้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ PBL กับบริบทของโรงเรียนน้ำสวยวิทยา โดยนางฐิชารัศม์  อินทร์ชั้นศรี รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ การออกแบบการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาที่เป็นนามธรรมเช่น วิชาสังคมศึกษา โดยนางสาวธัญญารักษ์  ศรีไสย์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ตัวอย่างการออกแบบการสอนเรื่อง “อริยสัจ๔” โดยนางสาวสุวรรณี  คำเมืองคุณและนักศึกษาสังเกตการณ์สอนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และการสะท้อนผลจากการดูสื่อการสอนเรื่อง พยาบาล แล้วสมมติบทบาทในตัวละครจากตัวแทนครูโดยนายวีระสันต์  เพิ่มพูล และนางภัสรา  กั้งโสม ต่อมาเป็นการนำ NAMSUAY Model มาใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ จากนั้นทำการ เป็นการ body scan และจบการ PLC

ภาพกิจกรรม