หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL ด้วยการ PLC โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ
โดย : admin
อ่าน : 392
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ในการอบรมมีการฝึกแบบ Active Leaning, body scan การสร้างพลังบวก ฯลฯ มีครู นักศึกษาฝึกฯ และนักศึกษาวิชาชีพครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๕๑ คน เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๘ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๓ และพร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะที่แท้จริง

ภาพกิจกรรม