ชื่อ - นามสกุล :นายเอนก ไชยคำหาญ
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :0828531758
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ