ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน์
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0934587538
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :