ชื่อ - นามสกุล :นางอรุณณี พรมโคตร
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :0878633657
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน