ชื่อ - นามสกุล :นายสมพล อาษาพล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0874394724
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจการนักเรียน